Comparison Of The Efficiency Of Brushes Dr. Barman`S Toothbrushes For Dental Plaque Biofilm Control For 6-Year-Old Children

Dobrinka Mitkova Damyanova, Irena Georgieva, Trayan Marinov
2018 Varnenski medicinski forum  
РЕЗЮМЕ Увод: Зъбната плака е пример за микробен биофилм с разнообразен микробен състав. Цел: Да се оцени състоянието на първоначалната орална хигиена при деца на възраст 6 години и да се сравни с оралнохигиенното им състояние след извършване на индивидуална орална хигиена с приложение на четките на Dr. Barman , s в сравнение с обикновени четки за зъби и дозирани флуорни пасти спрямо възрастта на децата. Материал и методи: Проучването включва 200 деца на 6-годишна възраст. Определяне нивото на
more » ... еделяне нивото на оралната хигиена. За установяване на оралнохигиенния статус се използва -оралнохигиенните индекси, OHI-S Greene & Vermillion и I. Silness, H. Loe (1967). Проучването се реализира във Факултет по дентална медицина, МУ-Варна. Период на проучването -2016-2017 години. Изработва се профилактична програма. Резултати: Сравнението на резултатите от оралната профилактика 0,98 към 0,79 показа, че съответно конвенционалните четки имат по-добри резултати в изследваната група в сравнение с четките на Dr. Barman , s. Намаляване на ABSTRACT Introduction: Dental plaque is an example of microbial biofilm with a diverse microbial composition. Aim: The aim of this article is to assess the initial oral hygiene in children aged 6 and compare it with their oral hygiene status after performing individual oral hygiene with Dr. Barman , s toothbrushes compared to ordinary toothbrushes and fluoride toothpastes dosed in accordance with the age of the children.
doi:10.14748/vmf.v7i2.4392 fatcat:bux2bpk7wzh35dsldgrr4663w4