Effects of complex modifiers on the structure of gray and bleached cast irons

G. I. Slynko
2018 Vìsnik Priazovsʹkogo Deržgavnogo Tehničnogo Unìversitetu. Serìâ: Tehnìčnì Nauki  
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МОДИФИКАТОРОВ НА СТРУКТУРУ СЕРЫХ И ОТБЕЛЕННЫХ ЧУГУНОВ Изучено влияние комплексных модификаторов на структуру и свойства чугунов. Установлено, что модифицирование РЗМ позволяет в широких пределах изменять структуру, твердость и физико-механические свойства белых и половинчатых валковых чугунов. Оптимальное содержание РЗМ для рабочего слоя отбеленных валков -0,20-0,35% ΣРЗМ. Установлено, что использование Се и Lа при модифицировании доэвтектоидного чугуна рабочего слоя при
more » ... бочего слоя при содержании 0,064-0,105% ΣРЗМ способствует формированию графита вермикулярной формы. При содержании 0,122-0,315% ΣРЗМ формируется компактный и вермикулярный граф. Показано, что модифицирование РЗМ не обеспечивает получение графита шаровидной формы для серого чугуна сердцевины, как при модифицировании магнием. Ключевые слова: белый чугун, серый чугун, химический состав, модифицирование, структура, магний, редко-земельные металлы, технологические параметры. Слинько Г.І. Вплив комплексних модифікаторів на структуру сірих і вибілених чугунів. Показано, що одним з перспективних напрямів підвищення якості та експлуатаційної стійкості прокатних валків за рахунок поліпшення структури і властивостей всіх зон масивних виливків, що використовуються для їх виробництва, є модифікування чавуну. Істотне поліпшення структури і властивостей білих чавунів забезпечується при модифікуванні їх рідкісноземельними металами, а сірихрідкісноземельними металами і магнієм. Дана інформація про те, що рідкісноземельні метали і комплексні модифікатори на їх основі отримують все більш широке застосування при виробництві валків. Наголошено на необхідності в проведенні досліджень впливу комплексних модифікаторів на отримання формуючих інструментів зі стабільною структурою і включеннями кулястого графіту. Вивчено вплив комплексних модифікаторів на структуру і властивості чавунів. Викладено методику проведення досліджень. Досліджено вплив кількості уведеного комплексного модифікатора на структуру вибіленого (з 0,94-1,01% Si) і сірого (з 1,58-1,66% Si) чавунів. Встановлено, що модифікування рідкісноземельними металами дозволяє в широких межах змінювати структуру, твердість і фізикомеханічні властивості білих і половинчастих чавунів. Виконані металографічні дослідження показують, що оптимальною кількістю комплексного модифікатора з вмістом не менше 40,6% рідкісноземельних металів при обробці чавунів є 1,5-2,0%, що відповідає засвоюваності 0,25-0,30% рідкісноземельних металів. У сірому чавуні при литві в кокіль кількість цементиту знаходиться в межах 25,3-27,2%. У вибілених чавунах кількість цементиту зростає від 29,0 до 31,4%, а графіту відсутня. У структурі вибілених чавунів, відлитих в піщано-глинисті форми, частка цементиту знаходиться в межах від 27,7 до 30,0%. Встановлено, що використання Се і Lа при модифікуванні доевтектоїдного чавуну робочого шару при утриманні 0,064-0,105% рідкісноземельних металів сприяють формуванню графіту вермікулярної форми. При утриманні 0,122-0,315% рідкісноземельних металів формується компактний і вермікулярний графіт. Показано, що модифікування рідкісноземельними металами не забезпечує отримання графіту кулястої форми для сірого чавуну серцевини, як при модифікуванні магнієм. Ключові слова: білий чавун, сірий чавун, хімічний склад, модифікування, структура, магній, рідкісноземельні метали, технологічні параметри. * д-р техн. наук, профессор, Запорожский национальный технический университет, kafe-
doi:10.31498/2225-6733.36.2018.142516 fatcat:ujmdi44o7bbdhkcoyr4ymrycjm