Międzynarodowa konferencja naukowa dla uczczenia jubileuszu ABGB w Pradze

Dorota Malec
2018 Czasopismo Prawno-Historyczne  
W bardzo interesującej i intensywnej części dyskusyjnej podjęto przede wszystkim trudny temat udziału uniwersyteckich prawników w tworzeniu ideologii i działalności aparatu władzy państwa totalitarnego, w tym zwłaszcza zaangażowania niemieckich uczonych -jak chociażby Hansa Helfritza -w doktrynę i praktykę nazizmu. Wspominano także osiągnięcia innych zna komitych prawników, którym nie poświęcono całych wystąpień, a więc między innymi Theodo . Wszystkie omawiane podczas dyskusji kwestie znajdą
more » ... ji kwestie znajdą się zapewne, wraz z tekstami referatów, w publikacji, która już niebawem będzie efektem konferencji. PIOTR SZYMANIEC (Wrocław) MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DLA UCZCZENIA JUBILEUSZU ABGB W PRADZE W dniach 22-23 listopada 2011 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze od była się międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 200-lecia austriackiego kodeksu cy wilnego ABGB. Obrady, uroczyście otwarte z udziałem władz Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola oraz zaproszonych gości, między innymi władz korporacji prawniczych, prowadzone były równolegle w dwóch sekcjach: historycznoprawnej oraz cywilistycznej. Obradom sekcji historycznoprawnej przewodniczył wybitny czeski historyk prawa, prof. Kareł Mały, wieloletni prorektor i rektor Uniwersytetu Karola w Pradze. Wśród zagranicznych gości, którzy wzięli udział w tej części konferencji znaleźli się między innymi prof. Werner Ogris z Uniwersytetu Wiedeńskiego, prof. M onika Niedermayr z Innsbrucku, prof. Gerhard Lingelbach z Friedrich-Schiller Uniwersität, a także pisząca te słowa prof. Dorota Malec z Uni wersytetu Jagiellońskiego. Wśród referentów najliczniej reprezentowani byli uczeni z ośrodka praskiego, ale także Bratysławy, Brna i Ołomuńca. Program zaledwie dwudniowej konferencji obejmował 29 referatów, poświęconych wy branym zagadnieniom dziejów prawa cywilnego, spośród których na pierwszym planie zna lazły się problemy wpływu ABGB na prace kodyfikacyjne w okresie międzywojennym i pierwszych latach po II wojnie światowej, podejmowane w szerokim, nie tylko śrokowoeuropejskim zakresie. Konferencję otworzył interesujący, oparty na bogatych archiwalnych podstawach źródło w ych referat prof. Moniki Niedermayr z Innsbrucku, poświęcony orzecznictwu Sądu Najwyż szego i praktyce sądowej z okresu wprowadzania ABGB w życie. Prof. Gerhard Lingelbach z Jeny skoncentrował swe wystąpienie wokół problematyki wpływu ABGB na saksoński ko deks cywilny z roku 1863/1865, i pośrednio, poprzez ów kodeks, na niemiecką kodyfikację BGB. W syntetycznym referacie prof. Radima Seltenreicha przedstawione zostały starania ko dyfikacyjne na terytoriach niemieckich w XVIII i XIX w. Kolejni referenci skoncentrowali swe wystąpienia na problematyce XX-wiecznej, po cząwszy od prac nad nowelizacją ABGB w latach I wojny światowej, z interesującym wątkiem polskim -udziałem w nich krakowskiego cywilisty, a zarazem galicyjskiego polityka Stanisła wa M adeyskiego (Ladislav Soukup). Ogólne zagadnienia kodyfikacji prawa i wpływu między innymi ABGB na działania kodyfikacyjne w krajach europejskich w okresie międzywojennym zaakcentowane zostały w referatach Jana Kuklika, Petry Skfejpkovej oraz Doroty Malec. Pod jęto także wątek ustawodawstwa w zakresie prawa cywilnego dla terenów słowackich w latach 1938-1945 (Ondrej Podolec), relacji między przepisami ABGB a Konstytucją Czechosłowacji
doi:10.14746/cph.2012.64.1.36 fatcat:rf2ueq22xvdznpnunrqs5alkle