Usefulness of left atrial recording in concealed Wolff-Parkinson-White syndrome
症例 潜在性WPW症候群左房電位記録の有用性

Meiichi Ito, Susumu Shinoda, Michio Nagashima, Tatsuji Furuta, Toshihiro Tokudome, Hikoyuki Suzuki, Mitsuo Tanno
1977 Shinzo  
doi:10.11281/shinzo1969.9.5_441 fatcat:dvk6wovan5g65m527aqnfnlixy