Как да започнем: Наръчник [article]

Helen Aldis, Ana Allamand, Simone Osborn, Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne V. Münchhausen, Eleonore Pommier, Mark Redman, Elena Ion
2022 Zenodo  
LIAISON (По-добри иновации в селските райони: свързване в мрежи на субекти, инструменти и поли­тики) е проект с множество участници, финансиран в рамките на ЕПИ-АГРИ, инициатива, стартирана от Европейската комисия през 2012 г. с цел насърчава­не на конкурентоспособно и устойчиво земеделие и горско стопанство, което "постига повече и по-добри резултати с по-малко ресурси". Интерактивният иновационен подход обединява разнообразна гама от публични и частни участници в иновациите (земеделски
more » ... , консултанти, из­следователи, предприятия, НПО и др.) с допълващи се знания и опит за оценяване, събиране, съвместно създаване и разпространение на практически реше­ния за реалните нужди на фермери и лесовъди. Тези нужди се обуславят и произтичат от реалните въз­можности и ежедневните предизвикателства, пред които са изправени земеделските стопани, горските и селските предприятия. Иновациите, генерирани
doi:10.5281/zenodo.6538538 fatcat:er2fkve27je3tmwk7boe6o6ht4