Problematyka współpracy parafii katolickich z misjami kulturowo-językowymi w Szwecji

Mariusz Chamarczuk
2011 Seminare Poszukiwania naukowe  
163 KS. MARIUSZ CHAMARCZUK SDB PROBLEMATYKA WSPÓ£PRACY PARAFII KATOLICKICH Z MISJAMI KULTUROWOJÊZYKOWYMI W SZWECJI W dzisiejszym spo³eczeñstwie globalnym 1 jak nazywa siê obecnie bez ¿adnych skrupu³ów zarówno sposób funkcjonowania populacji wiatowej, jak i spo-³eczeñstw zamieszkuj¹cych kontynent europejski istnieje koniecznoae tworzenia miejsc sprzyjaj¹cych potrzebom i oczekiwaniom tzw. ludzi w drodze (jakimi s¹ migranci), gdy¿ jako osoby maj¹ do tego zwyczajne, a nawet niezbywalne ludzkie
more » ... ywalne ludzkie prawo 2 . Odnosi siê to nie tylko do osób objêtych szerokim rozumieniem treci zawartej w terminie migrant, ale tak¿e do tego, co nosz¹ one w sobie jako wewnêtrzn¹ treae stanowi¹c¹ o ich to¿samoci, czyli do kultury, systemu wartoci i religii. Na kanwie dyskusji o roli poszczególnych instytucji europejskich, pañstwowych, kocielnych, wyznaniowych, publicznych, niepublicznych, prywatnych, ideowych czy choaeby hobbystycznych 3 oraz ich stosunku do migrantów, nale¿y postawiae pytanie, czy podstawowe instytucje zajmuj¹ce siê tymi problemami w ³onie Kocio³a katolickiego, jakimi s¹ parafie i duszpasterstwa migrantów, wype³niaj¹ swoj¹ rolê. Inaczej mówi¹c, czy zapewniaj¹ i roztaczaj¹ one w duchu chrzecijañ-1 Por. J. Norberg, Spór o globalizacjê kto zyskuje, kto, traci, ile i dlaczego, t³um. P. Bonis³awski, Warszawa 2006, s. 5762; A. Dylus, Globalizacja refleksje etyczne, Wroc³aw 2005, s. 1116. Por. tak¿e D. Gawin, Spo³eczeñstwo obywatelskie w epoce globalizacji, w: Globalizacja i my to¿samoae lokalna wobec trendów globalnych, red. R. Piekarski, M. Graban, Kraków 2003, s. 169196; D. PietrzykReeves, Spo³eczeñstwo obywatelskie, w: S³ownik spo³eczny, red. B. Szlachta, Wyd. WAM, Kraków 2004, s. 1290; Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000, s. 1725. 2 Mówi o tym przede wszystkim Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka z 1948 r., art. 13 p. 1: Ka¿dy cz³owiek ma prawo swobodnego poruszania siê i wyboru miejsca zamieszkania w granicach ka¿dego pañstwa oraz najwa¿niejsze nowo¿ytne katalogi praw cz³owieka do niej nawi¹zuj¹ce. 3 Bardzo popularna forma dzia³alnoci stowarzyszeniowozwi¹zkowej w Skandynawii nazywana Ideèl förening, z której korzystaj¹ grupy osób zaanga¿owanych i aktywnych spo³ecznie o okrelonych zainteresowaniach. Daje du¿e mo¿liwoci korzystania ze rodków na dzia³alnoae statutow¹ przeznaczonych z bud¿etu miejskiego, wojewódzkiego, krajowego lub projektów europejskich. SEMINARE t. 29 * 2011* s. 163171 164 4 Zasady solidarnoci i pomocniczoci s¹ jednymi z podstawowych kategorii chrzecijañskich nauk spo³ecznych oraz spo³ecznego nauczania Kocio³a katolickiego, por. Kompendium Katolickiej
doi:10.21852/sem.2011.29.12 fatcat:k3w5vjsgtrgjnpfaxcgyt7bqxi