ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE ETİĞİNE YÖNELİK ALGILARI

Cem GERÇEK
2016 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Özellikle bilinçsiz ve keyfi tüketim çevre kirliliğini de beraberinde getirmiştir. Yapılan çalışmalar çevre etiği algısı yüksek olan bireyin çevreyi koruma niyetinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin çevre etiğine yönelik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Çalışma 2015-2016 Güz döneminde 223 gönüllü üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Çevre Etiği Algısı (ÇEA) ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
more » ... oplanmıştır. Toplanan veriler frekans, yüzde, t ve ANOVA testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin çevre etiği algılarının orta düzeyde olduğu; çevre etiği algısının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Abstract Unconscious and arbitrary consumption in particular has led to environmental pollution. Studies conducted displayed that individuals with high perception of environmental ethics also had high intentions of protecting the environment. This study aims to analyse university students' perceptions of environmental ethics. The research employs the survey model. The research was conducted in the fall semester of 2015-2016 academic year with 223 volunteering participants. Environmental Ethics Perception Scale (EEPS) was used in collecting the data. The data obtained were analysed with frequencies, percentages, t and Anova tests. In consequence, it was found that the perception of environmental ethics did not differ significantly on the basis of gender and grade levels.
doi:10.17755/esosder.263217 fatcat:g3jqq22qdrfwxc3eapxcrgzxnq