Διορϑώσεις εἰς τὸ "Ἀναϰάλημα τῆς Κωνσταντινόπολης"

Ἀ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς
1905 Byzantinische Zeitschrift  
Λιος&ώσεις είς το "3ίναχάλημα της Κω^σταντινόπολης". Το έ% ενός καΐ μόνον κωδικός γνωστόν τούτο ποίημα (Ε. Legrand, Collection de monuments. Nouvelle serie, N° 5. Paris 1875, tf. 93-100) φαίνεται έχον είόέτι ανάγκην όιορ&ώΰεων τινών, οίον: Στίχ. 1 οτενανμος] εν τω κώδικι όταινανμος. Ό εκδότης idiΰταοε να μ3ταβάλη τούτο είς στεναγμός' καϊ όμως ή τοιαύτη μεταβολή είναι αναγκαία, διότι το γ πολλάκις εν τοις νέοις χειρογράφοις φαίνεται &ς ν' τούτο άλλως πιοτονται καΐ εκ του εν τω ότίχω 25 π ρ αν
more » ... ότίχω 25 π ρ αν μα, όπερ ό έκδοτης ορθώς εν τω κειμένω μετέγραφεν είς πράγμα. Στίχ. 5 πότε 9 λ&εν] εν τω κωδ. πότελδεν. Γράφε ποτ 9 έλ&εν. Στίχ. 29 τώρα ν'] Το ν έντανδα δίν άντιότοιχει προς το να το εκ του ίνα, όπερ άλλως καΐ τον ατίχον ή οννταζις εκ τον προτέρου εξαρτώμενη δεν δύναται να δεχ&η, αλλ 9 ανήκει είς το τώρα (= τώραν), ως άναπτνχδεν εκ λόγον ενφωνικον δια την έπομένην εκ φωνήεντος άρχομένην λε 'ζιν, όπως εν οτίχ. 71 το ν του άρχοντόπονλοιν. Ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ίδων τους Τούρκονς είς την Πόλιν είβςρχομένονς παρακαλεί τονς φεύγοντας έ&ελοντάς Κρήτας ν 9 άποκόψωοι xal μεταφέρωόιν είς Κρήτην την κεφαλήν τον' διατί; δια να 42 μηδέν με πιάνονν τα 6κνλιά* μηδέ μϊ κνριεύόονν, 44 μηδίν με πάρονν 'ς άμηρα, 9 ς το οκύλον Μαχονμέτην. 7ο πάρονν τούτο, αν και περιέχεται .εν τω κώδικι, είναι άμολογονμένως άκατάληπτον. "Οβκ λέγει ό αυτοκράτωρ καϊ εδώ καΐ κατόπιν, άποδεικνύονόιν ότι δεν &έλει βνλλαμβανόμενος να {*δηγη&η αιχμάλωτος είς τον βονλτάνον διό η τον πάρονν διόρ&ωόις είς 9 πάγονν είναι εν τω βτίχφ αναγκαία. r O βτίχος οντος, κατά τον κώδικα, άναγνω-6τέος &δε' μηδ^ν με 'πάν (= Λαλούν) βτόν άμηρα, τον 6κνλλον Μαχονμέτην. Στίχ. 57,58 "Ηλιε μον ανέτειλε παντού <*£> ουλον τον κόβμον, φέγγε κ εκτείνε της ακτίνας 6ον 'ς ολην την οίκονμένη. Το κ εκτείνε έμύρφωοεν ό εκδότης εκ των εν τω κώδικι καϊ κτύνε' φαίνεται όμως εκ τούτων να είναι άοφαλέ(ίτερον^ αν γρύψωμεν καϊ χύνε' τούθ·' όπερ λέγει ό ελληνικός λαός προκειμένον Brought to you by | Universitaet Giessen Authenticated Download Date | 5/25/15 4:36 PM
doi:10.1515/byzs.1905.14.2.495 fatcat:nnk3uuwvkzco7hgbgeyxoo2xnq