Kościół prawosławny w drodze do Świętego i Wielkiego Soboru [chapter]

Tadeusz Kałużny
2016 Przed Soborem Wszechprawosławnym  
Kościół prawosławny od wielu lat przygotowuje "Święty i Wielki Sobór" 1 . Przygotowania te mają swoją długą historię i naznaczone są wieloma problemami. Pomimo napotkanych trudności proces soborowych przygotowań wydaje się zmierzać ku końcowi i perspektywa zwołania soboru staje się coraz bliższa. Celem niniejszej 1 Planowany przez prawosławie sobór nie jest nazywany "powszechnym" ("ekumenicznym"), ale "Świętym i Wielkim" lub "wszechprawosławnym", "panprawosławnym" czy "ogólnoprawosławnym"
more » ... m. Wynika to -jak wyjaśniają teologowie prawosławni -z dwóch powodów. Po pierwsze, przyjęta nazwa odzwierciedla fakt, że będzie to sobór prawosławny, bez aktywnego i pełnoprawnego udziału innych chrześcijan. Po drugie, nazwa ta nawiązuje do soborów zwoływanych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa; sobory te nie były a priori traktowane jako "powszechne", ale taki charakter przyznawano im post factum. Niemniej jednak większość współczesnych teologów prawosławnych wyraża przekonanie, że prawosławie -analogicznie do postępowania Kościoła katolickiego po schizmie XI wieku -może dziś zwołać sobór powszechny, niezależnie od tego, jakim terminem zostanie on określony w momencie zwołania. Por. T. Kałużny, Nowy sobór ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka, Kraków 2008 [dalej = NSO], s. 131; Hilarion (Alfeyev), Le saint et grand concile de l'Église orthodoxe, "Irénikon" 84 (2011) nr 2-3, s. 205.
doi:10.15633/9788374385121.07 fatcat:7cclzupx6vd3pdvgfekx6phmgu