Analogies in physics textbooks for the final grade of primary school

Zlatko Pavlovic
2016 Zbornik: Institut za Pedagoška Istraživanja  
Филозофски факултет, Катедра за педагогију, Пале, Бoсна и Херцеговина Апстракт. У уводном делу рада размотрена су нека питања педагошке примене аналогија и приказане основне поставке теорије структурног мапирања -теорије која објашњава начин на који аналогије функционишу. У другом делу рада приказани су резултати анализе примене аналогија у уџбеницима физике за осми разред који су у употреби у основним школама у Србији. Резултати показују да се учесталост примене аналогија креће у распону
more » ... еће у распону уобичајеном за уџбенике тог типа, да доминирају вербалне у односу на сликовне и вербалносликовне аналогије, те да су аналогије, сразмерно, најчешће коришћене код најапстрактнијих и од свакодневног искуства ученика најудаљенијих садржаја. Када је реч о сложености, доминирају обогаћене аналогије, док је број простих и проширених осетно мањи. Аутори уџбеника показују осетљивост према захтеву да област која је основа аналогије ученицима буде добро позната. Код готово половине аналогија базни домен је узет из свакодневног животног искуства ученика. Кључне
doi:10.2298/zipi1601070p fatcat:nfv3v7dt2fgx5g5g7trhp5i2bu