In vitro anti-viral effect of fructopyrano-(1→4)-glucopyranose from Radix isatidis on infuenza virus A

Qin Sun, Pi-xian Shui, Han-bin Li, Si-jin Yang, Ming-hua Liu, Shi-jing Zhang
2012 Bangladesh Journal of Pharmacology  
doi:10.3329/bjp.v7i3.11228 fatcat:gdscbn6cujcxba6s7bps2eb6ci