Czasopismo "Panteon Polski" i jego redaktor Zygmunt Zygmuntowicz

Marek Gałęzowski
2018 Studia Medioznawcze  
1 M. Jab onowski, Przyczynek do dziejów prasy polskich zwi zków by ych wojskowych w latach 1918-1939, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" 1991, nr 2, s. 69-86. W tym warto ciowym studium pomini to "Panteon Polski", co wydaje si dodatkowym argumentem na rzecz prezentacji pisma, które upami tnia o uczestników walk o niepodleg o Polski w prasie kombatanckiej okresu mi dzywojennego.
doi:10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.44 fatcat:ylreajuq5fe67djy75cznrzvim