The crystal structure of N-((1E,2E)-1,3-bis(4-fluorophenyl)but-2-en-1-ylidene)-4-methylbenzenesulfonamide, C23H19F2NO2S

Tianqiong Lang, Jianghai Ye, Taishuang Zou, Xiaolong Tian, Nengwu Zhao
2020 Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures  
AbstractC23H19F2NO2S, orthorhombic, Pna21 (no. 33), a = 13.8754(8) Å, b = 7.7354(5) Å, c = 18.4616(11) Å, V = 1981.5(2) Å3, Z = 4, Rgt(F) = 0.0449, wRref(F2) = 0.1066, T = 300(2) K.
doi:10.1515/ncrs-2020-0225 fatcat:ttmspzrqandofgqzaort4lx3ja