About the high flow regime of the rivers of Kosovo and Metohia

Nenad Zivkovic, Ljiljana Gavrilovic
2009 Glasnik Srpskog Geografskog Društva  
Оригиналан научни рад UDC 911.2:551.482(497.113) НЕНАД ЖИВКОВИЋ * ЉИЉАНА ГАВРИЛОВИЋ О РЕЖИМУ ВЕЛИКИХ ВОДА РЕКА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ Садржај: Примерима са Косова и Метохије се покушало указати на неке проблеме из домена хидрогеографске рејонизације. Водни режим река, посебно фаза великих вода која даје печат том режиму, тема је готово свих истраживања која третирају водне ресурсе сливова. Оно што, међутим, није до сада постигнуто, то је универзално решење којим би се извршила класификација река по
more » ... сификација река по овој особини. На овом примеру се показује како и неки старији методи, засновани на генетском рашчлањивању хидрограма и глобалног су типа, исто као и неки новији, са мноштвом квантитативних одредница и регионалног приступа, не могу са поузданошћу да одговоре на све изазове које собом носе речни режими. Овим радом се указује и да су осим климатских, орографских и физиономских особина сливова веома важни и периоди обраде података и анализа појединачних унутаргодишњих серија протицаја. За будуће истраживање се препоручује и дискретизација на временске периоде краће од једног месеца, као и елиминација екстремних вредности протицаја у дугогодишњем низу. Кључне речи : Косово и Метохија, водни режим, велике воде, методи, рејонизација * др Ненад Живковић, доцент, Универзитет у Београду -Географски факултет, Студентски трг 3/3, Београд др Љиљана Гавриловић, редовни професор, Универзитет у Београду -Географски факултет, Студентски трг 3/3, Београд Ситница, притока Ибра, као и хидрографски систем Биначке Мораве. Иако нема података, највероватније да овде спада и Неродимка чије воде одлазе у Егејско море. Слика 2. Хидрограми река централног Косова и Метохије 0 0,5 UDC 911. Abstract: The examples from Kosovo and Metohia attempted to point to some problems in the domain of hydrogeographic regionalization. The river water regime, especially the phase of high flows which marks this regime, has been the topic of almost all researches which treat water resources of drainage basins. However, the thing that has not been achieved till now is the unique solution by which the classification of rivers would be made according to this feature. On this example it has been shown that even some older methods, based on genetic analysis of hydrograms and of global type, as well as some recent ones, with lot of quantitative entry and regional approaches, cannot with certainty answer all the challenges which river regimes bring with themselves. This work shows that apart from climate, orographic and physiognomic features of drainage basins, the periods of data processing and the analysis of individual intra-annual series of discharges are very important as well. Discretization on time periods shorter than one month, as well as elimination of the extreme values of discharges in the longtime series is recommended for the future research.
doi:10.2298/gsgd0904225z fatcat:zeqabmg5tfhqfgzrp5lnbvlymy