CONVERTER SOLAR RADIATION INTO ELECTRICITY TO SUPPLY THE AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR THERMOELECTRIC AIR CONDITIONING

T. A. Ismailov, L. M. Ahmedova, D. V. Evdulov, O. V. Evdulov, D. A. Chelushkin
2015 Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki  
doi:10.21822/2073-6185-2015-37-2-38-44 fatcat:d2i45bdij5e2lledvty73uht5e