Needs assessment in a rural community on a commercial farm in South Africa

C Green, P Botha, HC Schönfeldt
2010 Journal of Family Ecology and Consumer Sciences / Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe  
OPSOMMING 'n Behoeftebepaling is onderneem om die nasionale bevinding van die teenwoordigheid van voedingsprobleme op kommersiële plase te bevestig. Die teikengroep was die jong kind (geboorte tot 10 jaar) woonagtig op die plaas, alhoewel die vroulike hoof van die huishoudings waar hierdie kinders woon die werklike informante was. Spesifieke doelwitte is geformuleer naamlik om die (a) gemeenskap te beskryf (b) bepaalde voedingsprobleme te identifiseer (c) hierdie probleme na aanspreekbare
more » ... aanspreekbare behoefte om te skakel en (d) 'n basis te skep waarvandaan 'n geskikte intervensie beplan kon word. Verskeie data-insamelingsaktiwiteite is onderneem in aggenome die waarde van Deelnemende Aksie Navorsing in behoeftebepalingstudies. Die proses van behoeftebepaling is in hierdie studie deur 'n inligtingspiramiede gelei. Die navorsingspan het relevante inligting versamel om probleme en behoeftes te identifiseer en te prioritiseer asook inligting om die kwaliteit van intervensiebeplanning en implementering te verbeter. Die kwaliteit en verskeidenheid van dieetinname in die gemeenskap was kommerwekkend. Verdere ondersoek het 'n behoefte aan gedragsverandering in higiëne en sanitêre praktyke getoon. Ander probleme was die waarneembare voedsel insekuriteit en aspekte rakende voedselhanteringstrategieë. Hierdie probleme is tydens 'n reeks besprekings gesorteer en geprioritiseer. Met die hulp van 'n veldwerker en sleutel informant is geïdentifiseerde probleme na voelbare behoeftes omgeskakel, wat deur die gemeenskap verstaan en aanvaar is. -Mrs F Green
doi:10.4314/jfecs.v32i1.52848 fatcat:bna7ehbpnfg2jljeil25so6yse