KŪRYBIŠKUMO SAMPRATA IR JO UGDYMAS DARŽELYJE: IKIMOKYKLINIO AUKLĖJIMO PEDAGOGŲ POZICIJA

Rasa Jautakytė
2014 Tiltai  
Anotacija Straipsnyje pristatoma kūrybiškumo samprata, aptariama jo ugdymo ikimokykliniame amžiuje specifika. Pagrindžiama, kad šiame etape pedagogai vaidina lemiamą vaidmenį organizuojant į vaikų kūrybiškumo plėtrą orientuotą ugdymo procesą. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekiama atskleisti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje dirbančių pedagogų kūrybiškumo ir jo ugdymo darželyje sampratos ypatumus. Šiam tikslui pasiekti pasirinkta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 174 ikimokyklinio
more » ... ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Gautiems duomenims apdoroti taikyti turinio analizės, aprašomosios statistikos metodai. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: kūrybiškumo samprata, kūrybiškumo ugdymas, pedagogai, ikimokyklinis ugdymas. Abstract The conception of creativity is introduced and the specifics of development thereof at pre-school age are discussed in the article. It is argued that the pedagogues play a decisive role at this stage when organizing the educational process focused on the development of children's creativity. A research aimed at revealing the peculiarities of the pedagogues', who are employed in a pre-school institution, conception of creativity and development thereof in the kindergarten is presented in the article. A questionnaire survey was chosen in order to achieve this objective; 174 pre-school pedagogues took part in this survey. The content analysis method and the descriptive statistics method were applied in order to process the data obtained.
doi:10.15181/tbb.v66i1.780 fatcat:zcbifyhyy5ea7msetuv2zwfpxq