Antrenörlerde Duygusal Emek Ve Tükenmişlik İlişkisinin İncelenmesi

Sevim Güllü, Süleyman Şahin
2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Bu araştırmanın amacı antrenörlerin duygusal emek ile tükenmişlik arasındaki ilişki düzeyini incelemektedir. Araştırma tekniği olarak nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen farklı illerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan 89'u kadın, 271'i erkek toplam 360 olimpik spor branş antrenörü oluşturmaktadır. Katılımcılara demografik bilgiler
more » ... ik bilgiler sorulmuştur. Ayrıca, bulgulara ulaşmak için Duygusal Emek Ölçeği ile Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Yüzde, frekans, t-testi, Korelasyon Analizi yapılmıştır. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre; antrenörler en çok doğal duygular ile hareket etmekte, bunu derinden rol yapma izlemektedir. Sonuncu sırada ise yüzeysel davranış yer almaktadır. Tükenmişlik alt boyutları incelendiğinde duyarsızlaşma alt boyutu en düşük ortalamaya sahiptir, bunu duygusal tükenme ile kişisel başarıda düşme alt boyutlarının izlemektedir. Derinden rol yapma davranışı tükenmişlik ile ilişkili değildir; yüzeysel rol yapma davranışı düşük düzeyde de olsa duyarsızlaşma alt boyutu ile pozitif yönde ilişkilidir. Medeni durum değişkeninin derinden rol yapma ve doğal duygular üzerinde anlamlı fark yarattığı, farklılığın ise evli katılımcılar lehine olduğu görülmektedir. Sonuç olarak duygusal emek ve tükenmişlik arasında ilişki olduğu görülmektedir. Abstract The goal of this research is to analyze the correlation level between emotional labour and burnout of coaches. Descriptive survey and correlation survey models which are among the qualitative research models were used in the research. The study group involved 89 female and 271 male olympic sport branches coaches (total 360) serving in the Youth and Sports Directorates of different cities, who were selected using the convenience sampling method which is one of the non-random sampling methods. Research participants were asked demographical questions. Also the Emotional Labour scale and the Burnout Scale were used. Percentage, frequency, t-test and Correlation Analysis were performed. Level of significance was regarded to be p<0.05. According to the findings, actions of coaches are generally driven by their natural emotions. This is followed by deep role playing. Superficial behaviour comes last. Analysis of the sub-dimensions of the concept of burnout shows that, sub-dimension of desensitization has the lowest average, it is followed by the sub-dimensions of emotional burnout and decrease in the level of personal success. Deep role playing is not related with burnout. Superficial role playing is in positive relationship with the sub-dimension of desensitization, even though it is at a low level. It is also observed that the variable of marital status creates a significant difference on deep role playing and natural emotions in favour of participants who are married. In conclusion, it is seen that there is a correlation between emotional labour and burnout.
doi:10.26466/opus.515620 fatcat:eza4gmolkjchjk2mg2qyoyp4vy