Posuzování recyklovaného betonu z hlediska jeho dopadu na životní prostředí

Jan Pešta, Tereza Pavlů, Klára Anna Mocová, Vladimír Kočí
2019 Entecho  
Recyklací stavebního a demoličního odpadu jsou produkovány materiály, které mohou být využity jako náhrada primárních surovin. Tyto recyklační procesy ale mohou být energeticky náročné, a proto je nutné posuzovat environmentální dopady takových procesů. Posuzovali jsme environmentální dopady recyklovaného betonového a cihelného kameniva a také environmentální dopady produktů s recyklovaným obsahem. Metoda Posuzování životního cyklu byla použita jako analytický nástroj pro vyhodnocení
more » ... odnocení environmentálních dopadů recyklovaných materiálů (1 t betonového a cihelného kameniva), výrobků (1 m3 betonových směsí s obsahem recyklátu) a konstrukcí (tvarovek a základů budov). Také byly diskutovány vlivy na životní prostředí jako je ekotoxicita betonových výrobků, následky omezení skládkování a karbonatace. Prezentujeme výsledky posuzování environmentálních dopadů s cílem ukázat, jaký dopad má vybraná funkce recyklovaného produktu. Navrhujeme posuzovat environmentální dopady recyklovaného kameniva s ohledem na jeho použití v budoucnu. ------------- Recycling of construction and demolition waste produce materials, which can be used as primary resources replacement. However, these recycling processes can be very energy consuming and therefore environmental impacts of such processes should be considered. We assessed environmental impacts of recycled concrete and brick aggregates and also environmental impacts of products with recycled content. The Life Cycle Assessment method was used as analytical tool for evaluating environmental impacts of recycled materials (1 t of concrete or brick aggregates), products (1 m3 recycled concrete mixtures) and constructions (blocks and building foundations). Also, various effects on environment were discussed such as ecotoxicity of concrete products, the consequence of landfilling limitations and carbonation effect. We present the results of environmental impacts assessments to show, what influence the chosen function of recycled product has. We suggest to assess environmental impacts of recycled aggregates considering their future function.
doi:10.35933/entecho.2019.12.002 fatcat:a2i6ha2mtvfqhpzywmmr5mhlia