Consumerism 3.0 Trends and Their Influence on the Shape of Virtual Br and Communities: The Case of Nutella
Trendy konsumpcjonizmu 3.0 i ich wpływ na kształtowanie wirtualnej wspólnoty wokół marek – przypadek marki Nutella

Monika Skorek, Michał Ambroziak
2016 Problemy Zarzadzania  
W artykule zosta a podj ta próba opisu zaistnia ych na rynku trendów, które doprowadzi y do ukszta towania si zjawiska konsumpcjonizmu 3.0. Wykazano, i nowe tendencje zachowa konsumpcyjnych sprawi y, e firmy, dostosowuj c do rynku metody dotarcia do klienta i jego obs ugi, zacz y wykorzystywa do zarz dzania markami tworz ce si wokó marek wspólnoty. W artykule pos u ono si opisem przeprowadzonego przez mi dzynarodowy zespó badania wirtualnej wspólnoty zgromadzonej wokó marki Nutella i wskazano
more » ... utella i wskazano korzy ci, jakie mo e uzyska firma z takiej wspó pracy z klientem. Artyku ma charakter koncepcyjny, a jego podstaw stanowi studia literaturowe. S owa kluczowe: konsumpcjonizm 3.0, wspólnota wokó marki, do wiadczenia. The article attempts to describe the existing trends which led to the built-up of the phenomenon of consumerism 3.0. It was demonstrated that as a result of new tendencies of consumer behaviour, companies, adapting their methods of reaching and servicing the customer to the market, had started to use brand communities in order to manage their own brands. That is why, the article uses a description of research conducted by an international team on the virtual Nutella brand community and indicates the potential advantages ensuing from such cooperation with the customer for the company.
doi:10.7172/1644-9584.58.1 fatcat:pf7pcmxexffhph5zye5ro5smne