Sideropenijska anemija kod starih, liječenih u ambulantama porodične medicine

Biljana Đukić, Aleksandra Hotić Lazarević, Sanja Kecman Prodan
2015 Biomedicinska istraživanja  
Uvod. Sideropenijska anemija je prepoznata kao javno-zdravstveni problem,jer je globalna prevalenca anemije i dalje visoka. Procijenjeno je da je oko dvijemilijarde ljudi u svijetu anemično, uglavnom u siromašnim zemljama trećegsvijeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije anemija se javljakod 10% stanovništva starih 65 i više godina. Cilj rada je da se utvrdi brojispitanika sa neobjašnjenom anemijom u populaciji osoba starih 65 godina istarijih, i kliničke karakteristike ove
more » ... eristike ove anemije.Metode. Istraživanje je provedeno kao prospektivna, opservaciona, kohortnastudija u JZU Doma zdravlja u Banjaluci u kojoj je ispitano 69 pacijenatastarih 65 godina i više. Sideropenijska anemija je dijagnostikovana na osnovukliničke slike i laboratorijskih analiza, a podaci o zdravstvenom i socijalnomstanju i ishrani dobijeni su anketom.Rezultati. U ispitanoj grupi od 69 bolesnika kod 21 (30,4%) je otkrivenooboljenje značajno za nastanak sideropenijske anemije. Među njima je 66,6%imalo oboljenja gastrointestinalnog trakta, najčešće erozivni gastritis (36,5%) iulkus (35,9%), 28% karcinome (najčešće digestivnog trakta), a 4,8% bolesnikaginekološka oboljenja. Kod 48 (69,6%) bolesnika nisu otkrivena oboljenjaznačajna za nastanak sideropenijske anemije. Među njima su 22 (31.8%)bolesnika koristila namirnice bogate željezom i oni čine grupu bolesnika saneobjašnjenom anemijom.Zaključak. U ispitanoj grupi bolesnika starih 65 i više godina otkriveno je da22 (31.8%) bolesnika nemaju oboljenja značajna za nastanak sideropenijskeanemije, a koriste namirnice iz grupe namirnica bogatih željezom pa oničine grupu bolesnika sa neobjašnjenom anemijom. Visoka učestalost anemijenejasnog uzroka u populaciji osoba starih 65 i više godina zahtjeva daljaistraživanja etiologije i usaglašavanje mjera za njenu prevenciju i liječenje.
doi:10.7251/bii1501052dj fatcat:25vgohlxbbcmdedmfmogxgcq2i