Διαταραχές ύπνου προ και μετά ΑΕΕ [article]

(:Unkn) Unknown, Democritus University Of Thrace
2020
Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΦΕΚ 3433/Τεύχος Β/ 17 Αυγούστου 2018) « Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία είναι υποχρεωμένος/η να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ηςδημοσιευμένης ή μη-χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από
more » ... σης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας Καθηγητή/τριας, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της. Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ως συγγραφέας της παρούσας Mεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ότι έχω πλήρη γνώση του σχετικού Κανονισμού και έχω αναφέρει πλήρως τις πηγές χρήσης δεδομένων, θέσεων και προτάσεων, εικόνων, πινάκων και παραρτημάτων, δημοσιευμένων ή αναρτημένων στο διαδίκτυο. Η εργασία μου δεν είναι προϊόν αντιγραφής και δεν περιλαμβάνει τμήματα άλλων εργασιών οι οποίες δεν αναφέρονται. Αναλαμβάνω την προσωπική και ατομική ευθύνη σε περίπτωση μη αληθούς δήλωσης οπότε και είμαι υπόλογος/η έναντι λογοκλοπής, γεγονός που ταυτόχρονα σημαίνει αποτυχία στην Διπλωματική µου Εργασία και κατά συνέπεια αποτυχία απόκτησης του Μεταπτυχιακού Τίτλου των Μεταπτυχιακών Σπουδών, πέραν των λοιπών συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. ΝΟΥΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Η έγκριση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από την Τριμελή Επιτροπή και το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δε δηλώνει αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα (Νόμος 5343/32, άρθρο 202, παράγραφος 2 και ν.1268/82, άρθρο 50, παράγραφος 8) »
doi:10.26257/heal.duth.9947 fatcat:6f3zucoe7nftfhvd3kjz7rfqba