Smyslové vnímání jako vyjadřování bytí u Patočky a Merleau-Pontyho

Martin Rabas
2019 E-LOGOS  
Abstrakt: Prvním cílem předkládané studie je podat podrobnější výklad pojetí smyslového vnímání v rukopisech Jana Patočky z let [1939][1940][1941][1942][1943][1944][1945]. Druhým cílem je ukázat originální i šířeji sdílenou stránku Patočkova pojetí na základě jeho srovnání s analogickými tezemi formulovanými v přednáškách Maurice Merleau-Pontyho z roku 1953. -Východiskem Patočkovy koncepce smyslového vnímání je myšlenka předmětné a horizontové intencionality. Jejím účelem je toto pojetí
more » ... nality deskriptivně založit a interpretativně rozvinout tak, aby umožnilo pochopit vztah a distanci prožívajícího a prožívaného. Za tímto účelem Patočka koncipuje pojem bytostného zájmu jednotlivého bytí o toto bytí samo jakožto princip předmětné intencionality a počátek individuální sebeobjektivace, jíž je tělo. Vztah mezi tímto zájmem, tělem a předmětnou intencí popisuje jako poměr výrazu a vyjádření. Na základě této deskripce předkládá fenomenologickou interpretaci veškeré předmětnosti jakožto výrazu určitého života na jedné straně a intencionálního vyjádření na straně druhé. -Právě tento závěr se ve srovnání s tezemi Merleau-Pontyho ukazuje jako originální myšlenka Patočkova filosofického fragmentu. Abstract: Firstly, the article gives a detailed interpretation of Jan Patočka's concept of senseperception expressed in his manuscripts from the years 1939-1945. Secondly, it shows both the original and the more widely shared aspects of Patočka's concept through their comparison with analogous theses formulated in Maurice Merleau-Ponty's lectures from the year 1953. The starting point of Patočka's concept of perception is the idea of objective and horizontal intentionality. Its purpose is to establish a descriptive basis for this conception of intentionality and to develop it interpretatively in order to clarify the relationship and distance between subject and object. To this end, Patočka conceives the concept of the essential interest of an individual being in that being itself as the principle of the objective intentionality and as the beginning of individual self-objectification, i.e. the body. The relationship between this interest, body, and objective intention is described as a relation of expression and explication. On the basis of this description, Patočka presents a phenomenological interpretation of all objectivity as an expression of a life on the one hand and an intentional explication on the other. This conclusion, in comparison with the theses of Merleau-Ponty, proves to be an original idea of Patočka's philosophical fragment.
doi:10.18267/j.e-logos.467 fatcat:x7kppulzzbfchjtszjvrtl67yu