Myomectomy by vaginal route

M. Zamurovic, D. Stanojevic, P. Srbinovic, M. Cerovic, M. Stanojevic
2006 Acta chirurgica iugoslavica  
Miomektomija kroz vaginu je najmanje invazivna metoda odstranjivanja mioma. Ima brojne prednosti u odnosu na klasi~nu, abdominalnu miomektomiju, posebno kada se radi o miomima na zadnjem zidu uterusa ili fundusu, ali se i pored toga, jo{ uvek koristi relativno retko. Ova studija analizira operativni i postoperativni tok bolesnica kod kojih je u periodu od 01.01.2003. do 01.11.2005. godine uradjena miomektomija kroz zadnji svod vagine i odgovaraju}e kontrolne grupe bolesnica kod kojih je
more » ... od kojih je uradjena klasi~na, abdominalna miomektomija. Studija ukazuje na zna~aj i prednosti kori{}enja operativne tehnike odstranjivanja mioma kroz zadnji svod vagine u odnosu na miomektomiju klasi~nim, abdominalnim putem. Naime, prilikom izvodenja transvaginalne miomektomije izbegava se trauma laparotomije, intraoperativni gubitak krvi je manji, postoperativne komplikacije su minimalne, postoperativni oporavak je kra}i, te je i broj bolni~kih dana manji. Tako se izvodjenjem ovog tipa operacije ostvaruje pozitivan cost-benefit efekat kako za bolesni-cu tako i za zdravstvo u celini.
doi:10.2298/aci0601083z pmid:16989153 fatcat:wybcipuofjenbjxe5dqztbmvha