Overcoming gender asymmetry as a mechanism for regulating social conflicts in Ukrainian society

Т. В. Коломієць
2019 National Technical University of Ukraine Journal Political science Sociology Law  
ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНОЇ АСИМЕТРІЇ ЯК МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Коломієць Т. В., кандидатка філософських наук, доцентка кафедри соціології факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті акцентується на тому, що конфліктна модель розвитку суспільства розглядає поняття «конфлікт» як системоутворюючий фактор, який виступає необхідним і безумовним чинником
more » ... чинником життєдіяльності соціуму. Сучасні соціальні трансформації суттєво змінили як домінуючі форми нерівності, так і породжувані ними конфлікти. Це спричинило відмову від ідеї первинності та монополії дослідження класової боротьби як центральної теми соціальних конфліктів і дало змогу артикулювати проблеми конфліктності в локальних, культурних, етнічних, расових, гендерних контекстах. Стаття присвячена дослідженням сучасних соціальних конфліктів, пов'язаних із дією нерівності, що обмежує повноту самореалізації і повноправної громадянської участі людей соціальними, культурними, економічними та політичними засобами, ускладнює реалізацію життєвих шансів. Доведено, що одним із проявів такої нерівності є гендерна асиметрія як непропорційна репрезентативність соціальних і культурних ролей обох статей на інституційному та особистісно-інтеракційному рівнях. Процес конструювання та відтворення гендерної асиметрії розглядається за допомогою теорії патріархату С. Волбі. Дія патріархату як системи соціальних структур і практик, за допомогою яких чоловіки домінують, пригноблюють і експлуатують жінок, досліджується у двох формах: публічній і приватній. Для пояснення логіки формування гендерної асиметрії використовуються концепти гендерних лінз (андроцентризму, гендерної поляризації, біологічного есенціалізму), символічного насилля. Проаналізовано один з індикаторів прояву гендерної асиметрії − Індекс глобального гендерного розвитку. Розглянуто політичні квоти як компенсацію структурних бар'єрів, з якими стикаються жінки у виборчому процесі, та інструмент переходу від концепції «рівності можливостей» до концепції «рівності результату». Запропоновано шляхи подолання гендерної асиметрії на особистісно-інтеракційному та інституційному рівнях. Визначено основні механізми регулювання соціальних конфліктів українського соціуму, спричинених дією гендерної асиметрії. Ключові слова: гендерна асиметрія, гендерна нерівність, соціальний конфлікт, патріархат, гендерні лінзи. Постановка проблеми. Соціальні конфлікти в рамках сучасних соціологічних студій розглядаються як необхідний елемент розвитку і функціонування соціальних систем. Трансформація соціальних систем призвела до трансформації джерел виникнення і механізмів регулювання соціальних конфліктів. Сучасне трактування соціального конфлікту розмежовує різні його модальності: поряд із класовими конфліктами, які тривалий час були в центрі уваги конфліктологічного дискурсу, предметом досліджень стають расові, етнічні, гендерні конфлікти. Нині гендерні соціальні конфлікти варто розглядати не стільки у площині забезпечення рівності прав і можливостей, скільки у площині забезпечення рівних «життєвих шансів», окресленій Р. Дарендорфом [4, с. 33]. Гендерна асиметрія українського суспільства як прояв гендерної нерівності на макро-, мезо-та мікрорівні нині є потужним чинником нівелювання принципів рівних життєвих шансів. Тому дослідження шляхів подолання гендерної асиметрії уможливить пошук механізмів регулювання соціальних конфліктів українського суспільства. Проблема гендерної асиметрії як меншою мірою ідеологічно навантаженого синоніма «гендерної нерівності» останнім часом присутня у великій кількості як зарубіжних, так і вітчизняних досліджень. С. Волбі здійснила одну із вдалих спроб теоретичного аналізу публічних і приватних форм патріархату, який створює і відтворює гендерні нерівності, Н. Чодоров розглядає асиметричне батьківство як причину формування стереотипізованих та гендерованих стратегій поведінки чоловіків і жінок, С. Бем для характеристики гендерної нерівності послуговується концептуальною оптикою «гендерних лінз», що виступають способом інтерпретації і формування соціальної реальності.
doi:10.20535/2308-5053.2019.3(43).195641 fatcat:s6ingw2de5aovh6b24blenjpla