Sewerage system (cloaca) in Roman law

Alicic Samir
2012 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Др Самир Аличић, асистент Правног факултета у Новом Саду КАНАЛИЗАЦИЈА (CLOACA) У РИМСКОМ ПРАВУ 1 Сажетак: У раду се разматра правна заштита канализације у римском праву. Након анализе појма канализације и разлога њене заштите у римским правним текстовима, разматрани су преторски интердикти којима се обезбеђује заштита канализационог система и његово несметано одржавање и изградња. Затим је размотрена неприменљивост процесног средства operis novi nuntiatio и интердикта uti possidetis у материји
more » ... sidetis у материји канализације. На крају, размотрена су ограничења употребе канализације која се састоје у забрани наношења штете трећим лицима путем њеног коришћења или оправке и одређеним обавезама јавноправног карактера. Кључне речи: канализација, cloaca, интердикти, salubritas, operis novi nuntiatio, uti possidetis, cautio damni infecti, јавни интерес, римско право.
doi:10.5937/zrpfns46-1993 fatcat:nwdhqqshrjgrdesicqwwb6z4zm