Hepsidin: physiological role how central regulator of iron metabolism

С В. Видиборець, А. О. Андріяка
2017 Family Medicine  
В останні десятиріччя значно збагатилися знання щодо ме таболізму заліза у ссавців. Дослідження у галузі генетики, біохімії і молекулярної біології дозволили встановити та охарактеризувати ряд молекул, що беруть участь у регу люванні гомеостазу заліза. Значний прогрес відбувся після відкриття у 2000 році невеликого пептиду -гепсидину, який, як було доведено, відіграє центральну роль у регу ляції метаболізму заліза, а також забезпечує зв'язок між метаболізмом заліза, запаленням і вродженим
more » ... м і вродженим імунітетом. Гепсидин безпосередньо взаємодіє із феропортином -єди ним відомим експортером заліза у ссавців, який експре сується ентероцитами, макрофагами і гепатоцитами. Пря ма взаємодія гепсидину з феропортином забезпечує адап таційні відповіді організму у ситуаціях, що змінюють нор мальний гомеостаз заліза (гіпоксія, анемія, дефіцит заліза, перевантаження залізом, запалення). Ключові слова: гепсидин, фізіологічна роль, залізо, гомеостаз, метаболізм.
doi:10.30841/2307-5112.1(69).2017.103346 fatcat:cceetrvtnfdbte5bdyadz7tkfy