Assessment of the impact of accidents involving hazardous substances on Car Lazar military barracks in Krusevac

Srdjan Rutic, Dejan Indjic
2016 Vojnotehnički Glasnik  
OBLAST: zaštita životne sredine, hemijske tehnologije VRSTA ČLANKA: stručni članak JEZIK ČLANKA: srpski Sažetak: U radu je izvršena analiza rizika od udesa izazvanih opasnim materijama u drumskom i železničkom saobraćaju u gradu Kruševcu. Definisane su kritične tačke i izvršena je analiza mogućnosti nastanka udesa pri transportu opasnih materija, kao i procena njihovog uticaja na kasarnu "Car Lazar" u Kruševcu. Zaključeno je da je kasarna veoma ugrožena od mogućnosti nastanka udesa izazvanih
more » ... udesa izazvanih opasnim materijama u drumskom i železničkom saobraćaju, pa naročitu pažnju treba obratiti na obezbeđenje od takvih udesa. Ključne reči: toksična hemikalija, procena situacije, kritične tačke, drumski i železnički saobraćaj, opasne materije, ABHO, udes izazvan opasnim materijama. Uvod Opasnost od hemijske kontaminacije nastale pri udesima izazvanim opasnim materijama raznovrsne su i moguće, što potvrđuju događaji u proteklih nekoliko godina. Postojanje velikog broja postrojenja za proizvodnju različitih sirovina i proizvoda čiji se rad bazira na upotrebi opasnih (visokotoksičnih) hemijskih materija predstavlja ozbiljnu opasnost za život na širem prostoru sa nesagledivim posledicama. Jedan segment rizika leži u mogućnosti da pri premeštanju neke materije ili grupe materija sa jedne lokacije na drugu u toku transporta dođe do hemijskog udesa. Do takvog udesa najče-
doi:10.5937/vojtehg64-6795 fatcat:mrfxhqaoqvh3hbwrt6e3wza754