Safety-Critical Model-Free Control for Multi-Target Tracking of USVs with Collision Avoidance

Shengnan Gao, Zhouhua Peng, Haoliang Wang, Lu Liu, Dan Wang
2022 IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica  
doi:10.1109/jas.2022.105707 fatcat:bc3wv63r4fdw7mwtz2w6hvn7bi