STUMP - atypical leiomyoma of low risk of recurrence – a mimiker of malignant tumor?

Mariola Ropacka-Lesiak, Marta Suminska, Piotr Jasiński, Natalia Podkowa, Grzegorz Bręborowicz
2016 Ginekologia Polska  
Streszczenie Cel pracy: Praca opisuje diagnostykę ultrasonograficzną oraz postępowanie w unikalnej, rzadkiej postaci mięśniaków, jaką jest ich atypowa odmiana. Atypowy mięśniak macicy zgodnie z definicją wg WHO nie może być jednoznacznie zakwalifikowany ani jako zmiana łagodna ani złośliwa. Atypowe mięśniaki macicy charakteryzują się umiarkowaną lub wysoką liczbą wielopostaciowych, atypowych komórek nowotworowych z małą liczbą podziałów mitotycznych i brakiem martwicy skrzepowej w obrębie guza.
more » ... wej w obrębie guza. Mają one niski wskaźnik pozamacicznych, wewnątrzbrzusznych nawrotów i znikome ryzyko przerzutów odległych. Występują bardzo rzadko, dlatego stanowią wyzwanie diagnostyczne dla ginekologa-położnika, a pewne rozpoznanie można postawić tylko na podstawie badania histopatologicznego. W prezentowanej pracy przedstawiamy przypadek pacjentki, u której w dnie macicy stwierdzono echo o średnicy 92 mm o niejednorodnej echogeniczności z widocznymi polami bezechowymi, a zastosowanie kodowania przepływu krwi w technice HD doppler wykazało bogatą waskularyzację zarówno obwodowo, jak i centralnie w obrębie guza. W skali wg Exacoustos waskularyzację obwodową oceniono na 4/4 pkt, centralną na 4/4 pkt. Oceniana zmiana w macicy spełniała kryteria wysokiego prawdopodobieństwa zmiany złośliwej, tj. skala naczyniowa 8 pkt (power doppler ≥7 pkt.), zmiana lita, wielkość powyżej 8 cm. Oceniono również prędkość przepływu krwi w naczyniach guza oraz opór naczyniowy 76 cm/s,16 cm/s,45,82). Analizowany przepływ krwi w guzie miał charakter niskooporowy. Wykonano histerektomię brzuszną z przydatkami, z doraźnym badaniem histopatologicznym, które potwierdziło obecność zmiany o charakterze mięśniaka. Guz był miękki, barwy żółtej, z rozproszoną atypią małego i średniego stopnia w badaniu mikroskopowym. Martwicy ani figur podziału mitotycznego nie stwierdzono. Obraz odpowiadał mięśniakowi atypowemu (ang. atypical leiomyoma of low risk of reccurence).
doi:10.17772/gp/61712 pmid:27306293 fatcat:lqwn5ceivnbdzep6qhiold6csi