Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Muhasebe Denetiminin Sosyal Sorumluluk Kavramının Uygulanmasındaki Etkisi: Burdur İli Örneği

Ali Apalı
2018 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz Sosyal sorumluluk kavramının uygulanabilirliği üzerinde muhasebe denetiminin etkinliğinin tanımlayıcı değişkenlere göre araştırılması çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan yedi adet hipotez SPSS 20.0 versiyonlu paket program aracılığı ile t testi ve anova testlerine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda bağımsız muhasebe meslek mensupları açısından muhasebe denetiminin sosyal sorumluluk kavramı üzerindeki etkisinde ortaya çıkan tutum farklılığının cinsiyet,
more » ... ığının cinsiyet, yaş grubu, öğrenim durumu, meslek ünvanı, mesleki tecrübe ve mükellef sayıları değişkenlerinde anlamlı olmadığı, sadece faaliyet merkezi (il merkezi-ilçeler) değişkeninde ortaya çıkan tutum farklılığının anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla altı hipotez red ve bir hipotez kabul edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal sorumluluk, muhasebe denetimi, muhasebe meslek mensupları. Abstract The study of the effectiveness of accounting inspection on the applicability of the concept of social responsibility according to descriptive variables was determined as the aim of the study. Seven hypotheses prepared for this purpose were subjected to t test and anova tests through SPSS 20.0 version packaged software. As a result of the analysis, it was observed that the attitude difference in the effect of accounting inspection on the concept of social responsibility for independent accounting profession members was not significant in the variables of gender, age group, education status, occupation title, professional experience and the number of taxpayers and it was found that only the difference in attitude arising in the activity center (province center-districts) variable was significant. Thus, six hypotheses were rejected and one hypothesis was accepted.
doi:10.14520/adyusbd.430737 fatcat:thhf2ylhw5dw5ctwtmgxfzvwze