ВПЛИВ БЛИЗЬКОГО ОТОЧЕННЯ ЯК ЧИННИКА СОЦІАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Admink Admink, Тетяна Добіна
2020 УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА : МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ (НАПРЯМ: КУЛЬТУРОЛОГІЯ)  
Висвітлено педагогічну діяльність Б. Лятошинського як певну складову процесу українського культуротворення. Використано культурно-антропологічний підхід, який дає можливість дослідити особистість Б. Лятошинського як вихователя і як вихованця та визначити ряд чинників соціалізації, що впливають на зміни особистості в її культурному оточенні. Зазначено специфіку педагогічної діяльності Б. Лятошинського та його освітньо-виховних принципів як невід'ємної складової українського культуротворення,
more » ... льтуротворення, представленої у вимірах педагогічної діяльності. The pedagogical activity of B. Lyatoshynsky as a certain component of the process of Ukrainian cultural formation is highlighted. A cultural and anthropological approach was used to investigate B. Lyatoshynsky's personality as an educator and as a pupil and to identify a number of socialization factors that influence personality changes in his or her cultural environment. The specifics of the pedagogical activity of B. Lyatoshynsky and his educational principles as an integral component of Ukrainian cultural formation, presented in the dimensions of pedagogical activity, are indicated.
doi:10.35619/ucpmk.vi33.285 fatcat:lygxr4bvezcvrkk7c652ndpcfi