Procena stepena bubrezne insuficijencije kod pacijenata podvrgnutih ilealnom konduitu kao vidu derivacije urina u odnosu na vrstu insercije uretera

Z.M. Dzamic, B.M. Kajmakovic, T. Pejcic, B. Milkovic, M. Acimovic, Lj. Djurasic, J. Hadzi-Djokic
2013 Acta chirurgica iugoslavica  
Ilealni konduit, kao vid supravezikalne derivacije, još uvek predstavlja jednu od najupotrebljivanijih metoda derivacije urina u svakodnevnoj urološkoj praksi. S obazirom na ovu ~injenicu, ovaj vid derivacije, sa punim pravom, nosi epitet "zlatnog standarda" u derivaciji urina. Budu}i da se, ipak, radi o arteficijalnoj evakuaciji urina iz gornjih urinarnih puteva, logi~no je o~ekivati da }e vremenom, do}i i do pojave odredjenog stepena bubre'ne insuficijencije. Neki autori, ovakav efekat na
more » ... e'nu funkciju, pripisuju tipu ureterointestinalne anastomoze, tokom formiranja ilealnog konduita 1,2 . Veoma va-'an segment hirurške tehnike implantacije uretera u ilealni konduit predstavlja, upravo, korak implantacije uretera u intestinalni segment. Krajnji cilj jeste omogu}avanje što prirodnijeg na~ina evakuacije urina iz gornjih urinarnih puteva u smislu odr'avanja što kvalitetnije bubre'ne funkcije. Opisuju se brojne tehnike implantacije uretera u intestinalni segment ( Wallace A, Wallace B, Nesbit-Bricker, Le Duc...) 3.4 . Svaka od ovih tehnika ima svoje mane i vr-line, a odluka o izboru tehnike je uvek na samom urologu -operatoru. Imaju}i u vidu neprirodan put eliminacije urina iz gornjih urinarnih puteva koji nastaje prilikom obrazovanja ilealnog konduita, realno je o~ekivati da }e bubre'na funkcija vremenom pokazivati znakove po~etne ili odmakle insuficijencije 5,6,7,8 . Cilj rada: Utvrditi najadekvatniji tip ureterointestinalne anastomoze u sklopu formiranja ilealnog konduita, kao vida supravezikalne derivacije urina, za obezbedjivanje adekvatne bubre'ne funkcije u postoperativnom periodu. Metod rada: Radi se o retrospektivnoj studiji, koja je obuhvatala populaciju od 193 pacijenta Klinike za Urologiju, Klini~kog centra Srbije, tretirana ilealnim konduitom kao vidom derivacije urina. Istra'ivanje je provedeno od 2007. do 2011. god. Postoperativno pra}enje trajalo je do 48 meseci. Za procenu nivoa obrazovane
doi:10.2298/aci1301053d pmid:24669563 fatcat:fpzfp6wdbfhvna57mmvwoyzznm