The first populated cities of christened Serbia in X century by Constantine Porphyrogenitus, on the map of Guillaume Delisle

Mirko Grcic, Ljiljana Grcic
2012 Glasnik Srpskog Geografskog Društva  
Сажетак: Циљ овога рада је да допринесе идентификацији првих насељених градова покрштене Србије на почетку Х века, које спомиње Константин VII Порфирогенит. Списи из тог доба су значајни документи, али је потребно пажљиво проучити и Старе карте које дају слику тадашње стварности. Посебну пажњу заслужује француски географ и картограф Гијом де Лил (Guillaume de L'Isle), члан Краљевске академије наука, с почетка ХVIII века, чија карта "Источна империја и суседни региони Константина Порфирогенита"
more » ... ина Порфирогенита" ("Imperii Orientalis et circumjacentium regionum sub Constantino Porphyrogenito et ejus praedecestoribus Descriptio") урађена на бази података Порфирогенита, до сада колико нам је познато, није била коришћенa у расветљавању недоумица око положаја првих насељених градова у покрштеној Србији. Ова карта може бити корисна у истраживањима мреже градова и територијалне организације Србије и других балканских држава у X веку. Кључне речи: Порфирогенит, Гијом де Лил, Дестиникон, Рас, кнез Часлав, Цер планина. Сл. 1. -Карта Источне империје и суседних региона Гијом де Лила, израђена према делу Константина Порфирогенита, у или после 1718. године (Орачев А., 2005). Abstract: The aim of this paper is to contribute to the identification of the first inhabited cities in baptized Serbia at the beginning of the X century, mentioned by Constantine VII Porphyrogenitus. Writings from that time are important documents which provide a picture of the reality, but it is also necessary to carefully study the old maps. Of particular note is the French geographer and cartographer, Guillaume Delisle (Guillaume de L'Isle), a member of the Royal Academy of Science, from the beginning of the XVIII century, whose map "Eastern Empire and neighboring regions of Constantine Porphyrogenitus" ("Imperio Orientalis et circumjacentium regionum sub Constantino Porphyrogenito et ejus praedecestoribus Descriptio") made on the data basis on Porphyrogenitus, so far not been used in the elucidation of uncertainty about the position of the first inhabited cities in christened Serbia. This map could be useful in researching of the networks of the cities, and territorial organization of Serbia and other Balkan countries.
doi:10.2298/gsgd1202001g fatcat:vffeb3r3knf3vgabtwrtswvq2u