Prognozowanie cash flow w przedsiębiorstwach sektora innowacyjnego i tradycyjnego - analiza spółek notowanych na GPW w Warszawie

Monika Bolek, Bartosz Grosicki
2014 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica  
W artykule autorzy rozważają problematykę związaną z możliwością prognozowania cash flow przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rentowności i wskaźników płynności. Wskaźniki płynności wskazują na strategię zarządzania kapitałem pracującym, co powinno determinować poziom cash flow generowanego przez przedsiębiorstwo, a cykl konwersji gotówki jest nie tylko dynamiczną miarą płynności, wskazującą na szybkość odzyskiwania gotówki zainwestowanej w cykl obrotowy, ale również wskaźnik ten może
more » ... ać efektywność działania jednostki, a to związane jest z jej rentownością. Te wszystkie aspekty zarządzania finansami na poziomie płynności i rentowności powinny być związane z przepływami finansowymi z działalności operacyjnej, które reprezentują z jednej strony zyskowność, a z drugiej płynność przedsiębiorstwa. Autorzy w prezentowanym artykule weryfikują hipotezę, że wskaźniki płynności i rentowności są determinantami prognozowanego cash flow z działalności operacyjnej. Dodatkowo autorzy proponują podzielić niefinansowe spółki notowane na GPW na przedsiębiorstwa reprezentujące biznes innowacyjny i tradycyjny, aby zidentyfikować różnice w podejściu do zarządzania płynnością w obu grupach. Podział został dokonany w oparciu o wskaźnik wartości niematerialnych i prawnych do aktywów trwałych.
doaj:493ebaccd1e744728eea1c2f16b36485 fatcat:clmqfsenpzea7ls6dqswydcqki