Numerical Model of Air Valve For Computation of One-dimensional Flow

Daniel Himr
2014 Transactions of the VSB : Technical University of Ostrava  
The paper is focused on a numerical simulation of unsteady flow in a pipeline. The special attention is paid to a numerical model of an air valve, which has to include all possible regimes: critical/subcritical inflow and critical/subcritical outflow of air. Thermodynamic equation of subcritical mass flow was simplified to get more friendly shape of relevant equations, which enables easier solution of the problem. Abstrakt Článek je zaměřen na numerickou simulaci nestacionárního proudění v
more » ... bí. Zvláštní pozornost je věnována numerickému modelu zavzdušňovacího ventilu, který musí obsáhnout všechny možné režimy: kritické/podkritické sání a kritický/podkritický výfuk vzduchu. Termodynamická rovnice podkritického proudění plynu byla zjednodušena, takže její tvar je mnohem jednodušší pro další řešení.
doi:10.22223/tr.2014-1/1975 fatcat:eckfxsark5cqxemjb2qe2xza2y