MEDIA YOUTUBE SEBAGAI SARANA PEMEROLEHAN BAHASA B2 ANAK USIA 3-5 TAHUN (STUDI KASUS DUA ORANG ANAK)

Farah Nur Fakhriyah
2020 Kadera Bahasa  
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan masalah pemerolehan bahasa kedua pada studi kasus dua orang anak melalui tontonan yang disimak pada media sosial YouTube. Media sosial YouTube merupakan media sosial yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Begitupun pada anak-anak yang masih pada tahapan pemerolehan bahasa. Media sosial YouTube menjadi media yang sangat efektif digunakan pada pemerolehan bahasa pada anak, terlebih lagi pada proses pemerolehan bahasa anak B2. Penelitian ini
more » ... elitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif yang mana peneliti melakukan wawancara, kemudian memaparkan dan menyajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Responden pada penelitian ini ialah dua orang anak, yang pertama ialah seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Alman Aqmar Permana yang berusia 3 tahun 8 bulan dan studi kasus kedua ialah seorang anak perempuan berusia 5 tahun yang bernama Fahira Putri Hendriansyah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemerolehan bahasa kedua, yaitu bahasa Inggris yang terfokus pada nomina warna dan numeralia pokok. Pemerolehan bahasa kedua hanya dapat diserap anak dalam bentuk kata. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dapat diketahui bahwa media YouTube dapat berpengaruh pada pemerolehan bahasa B2 anak. Akan tetapi, media YouTube tidak sepenuhnya menyubstusikan peran manusia dalam pemerolehan ataupun pembelajaran bahasa.
doi:10.47541/kaba.v12i1.111 fatcat:mnu4vgrnnvdppj3wpzyvtrokby