Synchronous and Metachronous Secondary Tumors of Bladder Cancer Patients

Ayhan Dirim, Hakan Özkardeş, Eray Hasırcı
2016 Üroonkoloji bülteni  
Giriş Multipl primer kanserler (MPK) ilk olarak 1889 yılında Billroth tarafından farklı histolojide, farklı organda ve farklı zaman aralığında ortaya çıkan tümörler olarak tanımlanmıştır (1). Bu tanımlama sistemi Warren ve Gates (2) tarafından 1932 yılında modifiye edilerek günümüzde kullanılan şeklini almıştır. Güncel tanımlamaya göre multipl primer tümörlerde olması gereken üç özellik (a) her tümörün klinik ve histolojik özellikleriyle malign olduğunun ortaya konulması; (b) her birinin
more » ... her birinin histolojik olarak farklı tümörler olması; (c) herhangi bir tümörün diğerinin nüksü ya da metastazı olmadığının gösterilmesi şeklinde belirlenmektedir. İlk primer tümör genellikle indeks tümör olarak da adlandırılır. Çoklu primer tümörler senkron veya metakron tümörler olmak üzere iki grupta değerlendirilmektedir. Ancak senkron ve metakron tümör tanımı için bir uzlaşı söz konusu değildir. SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) ölçütlerine göre ilk tümör tanısından itibaren iki ay içerisinde yeni tanı konmuş kanserler için senkron, iki aydan sonrası için metakron tanımının kullanılması önerilmektedir (3). İki aydan daha kısa sürede ortaya çıkan tümörler için bazı çalışmalarda simültane tümör terimi de kullanılmıştır (4). Moertel (5), yeni bir tanımlama getirerek ikincil tümör, indeks tümör tanısından itibaren altı ay içerisinde görülürse senkron, altı aydan sonra Ya z›fl ma Ad re si/Ad dress for Cor res pon den ce: Ge liş Ta ri hi/Re cei ved: 23.11.2015 Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 25.11.2015 © Üroonkoloji Bülteni, Ga le nos Ya yı ne vi ta ra fın dan ba sıl mış tır./ © Bulletin of Urooncology, Pub lis hed by Ga le nos Pub lis hing.
doi:10.4274/uob.545 fatcat:szc5jiibdreqxd3ji7ufrdiezy