Characteristics of Patients With Cardiac Arrest Caused by Coronary Vasospasm

Nobuaki Kobayashi, Noritake Hata, Tetsuro Shimura, Shinya Yokoyama, Akihiro Shirakabe, Takuro Shinada, Kazunori Tomita, Daisuke Murakami, Masamichi Takano, Yoshihiko Seino, Hisashi Matsumoto, Kunihiro Mashiko (+1 others)
2013 Circulation Journal  
doi:10.1253/circj.cj-12-0846 pmid:23207956 fatcat:umghddeafbeydeyjauuh46bd3a