Broyler rasyonlannda L-karnitin ve sodyum humat kullanımı

Hande ÖZÇELİK, Sakine YALÇlN
2004 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Özet: Bu araştırma, rasyonlara L-kamitin ve sodyum humatın birlikte veya ayrı katılmalarının broylerlerde bazı verim özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada toplam 288 adet günlük Ross 308 erkek broyler civciv kullanılmıştır. Araştırma her biri 72'şer civcivden oluşan i kontrol, 3 deneme olmak üzere toplam 4 grup halinde yürütülmüştür. Grupların her biri i8 adet civciv içeren 4 tekrar grubuna ayrılmıştır. Birinci, ikinci ve üçüncü deneme grupları rasyonlarına
more » ... upları rasyonlarına sırasıyla 100 mglkg L-karnitin, 2.5 glkg sodyum humat ve 100 mglkg L-kamitin+2.5 glkg sodyum humat ilave edilmiştir. Araştırma 42 gün sürdürUlmüştür. Araştırma sonunda gruplar arasında canlı agırıık, canlı agırıık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, mortalite, karkas agırlıgı, karkas randımanı, taşlık agırlıgı ve abdominal yag agırlıgı bakımından istatistik açıdan bir farklılık görülmemiştir. Rasyonlarda L-karnitin, sodyum humat ve L-kamitin+sodyum humat bulunması, 42 günlük araştırma süresince canlı agırıık artışını kontrol grubuna göre sırasıyla %5.20, 5.55 ve 3.72 düzeyinde arttırmış, bir kg canlı agırıık artışı için tüketilen yem miktarını ise sırasıyla %6. iO, 1.4 i ve 6. iO düzeyinde azaltmıştır (p>0.05). Rasyonlarda L-karnitin bulunan grupta karaciger ve yürek agırlıgı kontrol grubuna göre daha düşük (p<0.05) bulunmuştur. Sonuç olarak broyler rasyonlarına L-karnitin ve sodyum humatın birlikte ve ayrı katılmalarının canlı agırıık artışı, yemden yararlanma, karkas randımanı ve bazı kesim özellikleri üzerine olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir. Anahtar kelimeler: Broyler, sodyum humat, karnitin, verim özellikleri The usage of L-carnitine and sodium humate in broiler rations Summary: This experiment was carried out to determine the effects of the usage of L-camitine and sodium humate alone or in combination in broiler rations on so me productive characteristics. A total of 288 daily Ross 308 broiler male chicks were used in this experiment. They were divided into one control group and three treatment group s each containing 72 chicks. Each group was divided into four replicate groups each containing 18 chicks. The rations of the first, second and third treatment groups were supplemented with 100 mglkg L-camitine, 2.5 glkg sodium humate and 100 mglkg L-carnitine+2.5 glkg sodium humate, respectively. The experimental period lasted 42 days. At the end of the study there were no statistically differences among the groups in live weight, live weight gain, feed consumption, feed efficiency, mortality, carcass weight, carcass yield, gizzard weight and abdominal fat weight. However, the inclusion of L-carnitine, sodium humate and L-carnitine+sodium humate in the rations increased the weight gain by 5.20, 5.55 and 3.72%, and decreased the feed consumption per one kg weight gain by 6.10, 1.41 and 6.10% compared to control group, respectively during 42 days trial period (p>O.05). The values for liver weight and heart weight of groups fed rations containing L-carnitine were lower than that of the control group (p<0.05). As a result, the usage of L-carnitine and sodium humate alone or in combination in the rations had no adverse effects on live weight gain, feed efficiency, carcass yield and some slaughtering characteristics.
doi:10.1501/vetfak_0000002271 fatcat:2jfspfh74bd7vcgh62rrd2xlha