Investigating the effect of sports on motor skills in children Çocuklarda sporun motor beceri üzerine etkisinin incelenmesi

Rüçhan İri, Zait Burak Aktuğ
2017 Journal of human sciences  
The purpose of this study was to determine the motor skills (MS) of the children doing licensed sports for 3 days a week for at least 2 years, and to reveal the difference of MS between the children who did and did not do sports. Totally 396 children (female=211, male=185) between 10-14 years old were participated in the study. Motor skills of the children who participated into the study were measured with Körperkoordinationstest für Kinder (KTK), and their body mass index (BMI) was calculated
more » ... MI) was calculated using the formula of [weight (kg)/height (m2)]. Independent t-test was used to determine the difference between physical properties, and motor skills of the children who did and did not do sports. According to obtained data, it was determined that KTK sub-dimensions and total KTK score (TotalKTK) was statistically and significantly higher in favor of children who did sports (p<0.05). Moreover, it was determined that in the classification of total TotalKTK scores was through the percentiles/percentages, the number of children who did sports was higher in high and good categories and was lower number in very low category. Consequently, it was specified/determined that guiding the children towards a sports branch or physical activity was significant factor in developing their motor skills.Extended English abstract is in the end of Full Text PDF (TURKISH) file. ÖzetYapılan çalışmanın amacı; bir spor branşında lisanlı olarak spor yapan çocukların motor becerilerinin (MB) belirlenmesi ve spor yapan çocuklar ile spor yapmayan çocuklar arasındaki MB farkının ortaya konmasıdır. Çalışmaya 10-14 yaş arasında gönüllü toplam 396 (kız=211, erkek=185) çocuk katılmıştır. Çalışmaya katılan çocukların MB'leri Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) ile vücut kütle indeksleri (VKİ) ise [vücut ağırlığı (kg)/boy (m2)] formülü ile belirlenmiştir. Spor yapan çocuklar ile spor yapmayan çocukların fiziksel özellikleri ve MB'leri arasındaki farklılığın belirlenmesi için independent t testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre KTK alt boyutları ve toplam KTK skorunun (ToplamKTK) spor yapan çocuklar lehine istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca ToplamKTK skorlarının yüzdelik dilimler aracılığı ile sınıflandırılmasında spor yapan çocukların yüksek ve iyi kategorilerinde daha fazla, çok düşük kategorisinde ise daha az sayıda olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; çocukların bir spor branşına ya da fiziksel aktiviteye yönlendirilmesinin çocukların MB'lerini geliştirmede önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir.
doi:10.14687/jhs.v14i4.4780 fatcat:4a3lzzaakrepfg3y3heaug6zsq