İngilizce Öğretmen Adaylarının Kariyer Gelişimi İstekleri: Mesleki Gelişim ve Liderlik

Zeynep ÖLÇÜ DİNÇER, Gölge SEFEROĞLU
2018 Kastamonu Eğitim Dergisi  
Kariyer gelişimi isteği öğretmen adayları liderlik isteği mesleki gelişim planı Keywords Career development aspirations pre-service teachers leadership aspirations professional development plans Öz Bu karma metot çalışma liderlik motivasyonu ve mesleki gelişim planlarına odaklanarak öğretmen adaylarının kariyer gelişimi isteklerini incelemek için yapılmıştır. Son sınıf İngilizce öğretmenliği adaylarından 672 kişilik bir grup anket sorularını yanıtlamış ve bunlardan 88' i ile görüşme
more » ... görüşme yapılmıştır. Nicel veriler için yordayıcı ve betimleyici istatistik kullanılmıştır, nitel veriler tematik olarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının liderlik motivasyonu orta düzeyde bulunmuş ve adaylar temelde öğrenci olarak gözlemlerinden etkilenmiştir. Katılımcıların mesleki gelişim motivasyonları yüksektir ama gelişim aktivitelerine dair sınırlı bilgiye sahiptirler. Belirgin sayıda katılımcı mesleki gelişim ile ilgili hiçbir fikre sahip değildir. Son olarak, üniversiteler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Abstract This mixed-methods study was conducted to investigate pre-service teachers' career development aspirations with an emphasis on their leadership motivations and plans for professional development. A cohort of 672 senior pre-service English teachers answered the questionnaire and 88 of them were interviewed. Inferential and descriptive statistics were employed for quantitative data, and qualitative data were thematically analyzed. Leadership aspirations of teacher candidates were found to be moderate and mainly affected by observations as a learner. Participants' professional development motivations were high but they had very limited knowledge about the developmental activities. A remarkable number of interviewee had no idea about professional development. Finally, no significant difference was found between universities.
doi:10.24106/kefdergi.2308 fatcat:udw76emlpnchtdm563z35bdb7m