Position of the Landscape Planning as a Part of the Regional Development in European Union (Selected Metascientific Remarks)
Postavenie krajinného plánovania ako súčasti regionáleho rozvoja v Európskej únii (Vybrané metavedecké poznámky)

Florin Žigrai
2009 Geografické štúdie  
The landscape planning as a part of regional development in the European Union should play in the future the key scientific-managerial role with coordination of internal and external collaboration with other sciences. The study of landscape planning and regional development is very important to determinate the natural, social and economical identity of the region as a assumption for theirs successful development and elimination of regional disparities. the landscape planning as a part of the
more » ... as a part of the regional development in European Union requires broadspectral research approaches to solve it. From this standpoint it is very important to search for the answer to one of crucial dilemmas, which is to what extent should the individual national identity of landscape planning respect the common spirit, philosophy, strategy and unified EU-rules about the development and co-operation of landscape planning among these nations in the overall European context and at the same time not to lose their original landscape planning identity on one hand and on the other hand EU-wide landscape planning as one supra-national landscape planning structure which consists of great number of different national landscape planning kinds should not to lose its interior consistency and cohesion of common spirit and operability. Úvod Komplexnosť pojmu regionálny rozvoj, predstavujúci ústrednú rokovaciu tému medzinárodnej konferencie "Trendy regionálneho rozvoja v Európskej únii" si vyžaduje okrem iného tiež jej širokospektrálny výskumný prístup. Jedným z viacerých potenciálnych výskumných prístupov je tiež analýza postavenia a identity krajinného plánovania ako súčasti regionálneho rozvoja v EÚ v jeho dvoch protiľahlých póloch a síce na regionálnej, resp. národnej úrovni a na úrovni EÚ. Regionálny rozvoj ako prierezová problematika je predmetom výskumu viacerých vedných disciplín a ich teoreticko-metodických prístupov, ktoré majú jednak priestorový charakter reprezentovaný v našom prípade regiónom, ako aj jeho široko spektrálnym obsahom prírodného, socio-kultúrneho, ekonomického a Dr.h.c. Prof. RNDr. Florin Žigrai, DrSc., hosťujúci zahraničný profesor Slovenská Technická univerzita Bratislava, Oddelenie priestorového plánovania Ústavu manažmentu a SPECTRA
doi:10.17846/gs.2009.13.1.97-107 fatcat:bkyngdp6j5gypktcregxxumkxi