ARTYKUŁ POGLĄDOWY

Włodzimierz Januszewicz, Marek Sznajderman Warszawa
2000 Arterial Hypertension   unpublished
Modyfikacja czynności śródbłonka-nowa metoda leczenia nadciśnienia tętniczego Modification of Endothelial Function-New Method of Antihypertensive Treatment czynników zagrooenia rozwojem zmian w układzie sercowo-naczyniowym, co w znacznym stopniu de-cyduje o wyborze sposobu leczenia. W niniejszym artykule chcemy skoncentrować się na wybranych zagadnieniach związanych z dys-funkcją śródbłonka w przebiegu nadciśnienia tętni-czego i mooliwościami jej korekcji. Śródbłonek na-czyniowy stanowi
more » ... owy stanowi najbardziej rozległy układ endo-krynny, wykazujący szczególnie duuą aktywność biologiczną, zabezpieczający integralność ściany na-czyniowej i jej prawidłowe funkcjonowanie. Trzeba pamiętać, e nie tylko nadciśnienie tętnicze jest czyn-nikiem upośledzającym funkcję śródbłonka. Działa-nie takie wywierają takke dyslipidemia, cukrzyca, hi-perhomocysteinemia, palenie tytoniu, hiperuryke-mia. Równiee procesy związane ze starzeniem się ustroju mają niekorzystny wpływ na funkcję śród-błonka. Waany jest fakt, e uszkodzenie śródbłonka zapoczątkowuje rozwój miaaddycy, będącej najpo-waaniejszym powikłaniem nadciśnienia tętniczego. W ostatnim 20-leciu dokonał się niezwykle dyna-miczny postęp w zakresie wiedzy o fizjologicznej roli śródbłonka i jego znaczeniu w patogenezie róónych stanów chorobowych. Biologia ściany naczyniowej jest obecnie jednym z wiodących kierunków badawczych współczesnej kardiologii [1-7]. Szczególnie wyróónić naleey trzy odkrycia, które moona uznać za przeło-mowe w omawianej dziedzinie. Pierwsze z nich to zidentyfikowanie w 1976 roku prostacykliny przez ze-spół badaczy, do którego naleeał takke wybitny polski farmakolog profesor Ryszard Gryglewski [8]. Kilka lat później Furchgott i Zawadzki dokonali odkrycia in-nej substancji wazodylatacyjnej wytwarzanej przez śródbłonek, którą potem zidentyfikowano jako tlenek azotu [9]. W 1988 roku Yanagisawa i wsp. wyodrębnili endotelinę, substancję wydzielaną przez komórki śródbłonka, wywierającą silne działanie zwęęające na-czynia [10]. Dalsze badania wykazały, e tlenek azo-tu powstaje z l-argininy pod wpływem enzymu syn-tazy NO, a swoje działanie fizjologiczne wywiera Obecnie powszechnie akceptuje się pogląd, e le-czenie nadciśnienia tętniczego wymaga nie tylko skutecznego obniienia ciśnienia krwi, ale równiee korekcji zaburzonych wskaźników metabolicznych oraz przywrócenia prawidłowej funkcji struktury ser-ca i naczyń, a zwłaszcza śródbłonka naczyniowego. Wiadomo, e nadciśnienie tętnicze często współist-nieje z zaburzeniami metabolicznymi, zwłaszcza dotyczącymi gospodarki lipidowej i węglowodano-wej. Ostatnio podkreśla się takke rolę homocysteiny jako czynnika ryzyka chorób układu sercowo-naczy-niowego. Dlatego tee współczesna metoda leczenia nadciśnienia tętniczego wymaga całościowej oceny Adres do korespondencji: prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz ul. Prezydencka 3, 02-072 Warszawa Summary Much attention has been paid recently to the influence of antihypertensive treatment on the endothelial structure and function. Many experiments and clinical data revealed the dysfuction of vascular endothelium in arterial hyper-tension, which may play an important role in the development of cardiovascular complications, especially of athero-sclerotic origin. Recent studies showed the beneficial effect of antihypertensive drugs, particularly ACE inhibitors and angiotensin II receptor antagonists which may be an important factor in the treatment of arterial hypertension. This article summarizes recent views on the role of the dysfunction of vascular endothelium in the development of hypertension and the possibilities of its correction as well as its clinical implications. key words: endothelium, arterial hypertension, antihy-pertensive treatment
fatcat:picp2svcr5dbhcgktbbzygjkwm