Evaluation of the Effect of Behçet's Disease on Vestibulo-Ocular Reflex with Video Head Impulse Test
Behçet Hastalığının Vestibulo-Oküler Refleks Üzerine Etkisinin Video Baş Savurma Testi ile Değerlendirilmesi

Belgin TUTAR, Güler BERKİTEN, Semih KARAKETİR, Onur AKAN, Ömür Biltekin TUNA, Yavuz UYAR
2020 kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi dergisi  
ABS TRACT Objective: Behçet's disease (BD) is characterized by recurrent oral and genital ulcers, uveitis and vasculitis throughout the body. There are not many studies in the literature on the involvement of the vestibular system in BD. Our aim is to evaluate the vestibular system in Behçet's patients and to determine the clinical importance of video head impulse test (vHIT). Material and Methods: Twenty patients (11 females and nine males) with BD and 15 healthy volunteers (seven females and
more » ... (seven females and eight males) were included in the study. Pure tone audiometry (PTA), videonystagmography (VNG), dizziness handicap inventory (DHI) and vHIT tests were administered to all individuals. Data were evaluated by statistical methods. Results: The mean age of the patients with BD was 44±11.2 years, and the mean age of the healthy volunteers was 42±13.3 years. The DHI scores of the patient group were higher than the control group. Results of vHIT showed significantly lower VOR gain in the left lateral, right, and left posterior semicircular canals in the BD group compared to the control group. Nine (45%) of the BD patients had overt saccade, but none had covert saccade. Overt and covert saccade were not observed in the healthy volunteers. Conclusion: vHIT is a fast and accurate test that can be used to evaluate the vestibular system in patients with BD. ÖZET Amaç: Behçet hastalığı (BD), vücutta tekrarlayan oral ve genital ülserler, üveit ve vaskülit ile karakterizedir. Literatürde vestibüler sistemin BD'ye katılımı ile ilgili çok fazla çalışma yoktur. Amacımız Behçet hastalarında vestibüler sistemi değerlendirmek ve video baş savurma testinin (vHIT) klinik önemini belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Yirmi iki hasta (11 kadın ve 9 erkek) BD ve 15 sağlıklı gönüllü (7 kadın ve 8 erkek) çalışmaya dahil edildi. Tüm bireylere saf ton odyometrisi (PTA), videonistagmografi (VNG), baş dönmesi handikap envanteri (DHI) ve vHIT testleri uygulandı. Veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirildi. Bulgular: Behçet Hastalığı olanların yaş ortalaması 44±11,2, sağlıklı gönüllülerin yaş ortalaması 42±13,3 idi. Hasta grubunun DHI skorları kontrol grubundan daha yüksekti. vHIT sonuçları BD grubunda sol lateral, sağ ve sol arka semisirküler kanallarda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük vestibüler oküler refleks (VOR) artışı gösterdi. Behçet hastalarının 9 (%45)'unda açık seğirme vardı, ancak hiçbirinde örtülü seğirme yoktu. Sağlıklı gönüllülerde açık ve örtülü seğirme görülmedi. Behçetli hastalarda VOR'un etkilendiği bulundu. Sonuç: vHIT, BD'li hastalarda vestibüler sistemi değerlendirmek için kullanılabilecek kolay, hızlı ve güvenilir bir testtir. Anah tar Ke li me ler: Behçet hastalığı; vestibülo-oküler refleks; video baş savurma testi; oral ülserler; genital ülserler; vaskülit
doi:10.24179/kbbbbc.2019-73123 fatcat:77yh7pirojbz3is5ttiqzsouce