Prof. I.M. Fedyaev (on occasion of the 80th birthday)

Redaktsiia
2019 Stomatologiya  
doi:10.17116/stomat201998031132 fatcat:tlixslj5drh23j5w6jiboiem6u