SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ İLE OKUMA YAZMA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN FARKLI METİN TÜRLERİNE GÖRE OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARININ İNCELENMESİ

HATİCE VATANSEVER BAYRAKTAR
2015 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmada ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenmiş öğrencilerin farklı metin türlerine göre okuduğunu anlama başarılarının ne düzeyde olduğu ve cinsiyet, anne baba eğitim düzeyi, okul öncesi eğitim alma durumu ve çocuğun kitapla etkileşimine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilinin Bahçelievler, Bakırköy ve Zeytinburnu ilçelerindeki devlet okulunda 3. sınıf
more » ... lerine devam eden toplam 133 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgiler Formu" ve "Okuduğunu Anlama Başarı Testi" veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin farklı metin türlerine göre okuduğunu anlama başarıları, toplam (genel başarıları) puanlarına göre iyi düzeydedir. Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin öyküleyici metin başarı testinden aldıkları puanlara göre okuduğunu anlama başarıları iyi düzeydedir. Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin bilgilendirici metin ve şiir başarı testinden aldıkları puanlara göre okuduğunu anlama başarıları orta düzeydedir. Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen kızlar öyküleyici metin, şiir ve genel başarı puanlarına göre okuduğunu anlamada erkeklerden daha başarılıdır. Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen kız ve erkek öğrencilerin bilgilendirici metin başarı puanlarına göre okuduğunu anlama başarıları arasında anlamlı bir fark yoktur. Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin üç farklı metin türüne göre okuduğunu anlama başarıları anne ve baba eğitim düzeyi, okul öncesi eğitimi alma durumu, ayda okudukları kitap sayısı, kendilerine kitap satın alması, kitaplarda hoşuna giden yerleri başkalarına okumasına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Abstract The aim of this study is to determine the level of success in reading comprehension of the students who have learned to read and write with sound based sentence method in the different types of texts and to determine whether the success levels differ according to gender, parents' educational level, pre-school education level and the children's book interaction. The research is organized in accordance with the screening model . The population of the research was composed of a total of 133 students attending the 3rd grade education in state schools in Bahçelievler, Bakırköy and Zeytinburnu districts in İstanbul. "Personal Information Form" and "Reading Comprehension Test" developed by the researcher is used to collect data. According to the overall performance the reading comprehension success in different texts for sound based sentence method of literacy learners are in good level. According to the students' reading achievement test scores obtained from narrative text the comprehension levels are good. Their reading comprehension achievement scores from informative texts and poetry are moderate. Girls are more successful then boys in narrative text, poetry and in overall scores. There is no significant difference between boys and girls in informative text reading comprehension scores. The reading comprehension tests in three different types of texts don't show significant difference according to parents education level, pre school education status, the number of books they read in a month,buying books for themselves and reading the nice places in the books to others.
doi:10.17719/jisr.20154013934 fatcat:hnamas6tifa57igiztovsbvjeq