Respect of the patient's rights in independent public health care facilities – case study
RESPEKTOWANIE PRAW PACJENTA W SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ – ANALIZA PRZYPADKU

Elżbieta Pawłowska, Klaudia Perzanowska
2017 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie. Celem artykułu była ocena przestrzegania praw pacjenta przez personel medyczny w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na wybranym przykładzie. W badaniu przyjęto, iż pracownicy medyczni przestrzegają zasad ujętych w Karcie Praw Pacjenta oraz że realizacja przez personel medyczny zasad wynikających z Karty Praw Pacjenta przyczynia się do wzrostu zadowolenia pacjentów. W celu omówienia podjętego zagadnienia dokonano analizy literatury oraz analizy wyników badań
more » ... wyników badań przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki wywiadu i ankietowania. Próba badawcza liczyła 30 pacjentów. Słowa kluczowe: prawa pacjenta, personel medyczny, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej RESPECT OF THE PATIENT'S RIGHTS IN INDEPENDENT PUBLIC HEALTH CARE FACILITIES -CASE STUDY Abstract. The article contains an evaluation of the patient's rights by the medical staff of independent public health care facilities in the chosen example. It was assumed the patient's rights has a significant reference with the quality services. The study assumed the medical staff follow the rules contained in the Card of the patient's rights and it contributes to patient's satisfaction. Keywords: patient's rights, medical staff, independent public health care facilities 384 E. Pawłowska, K. Perzanowska 1 Karkowska D.: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: komentarz , stan prawny na 30 czerwca 2010 r. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 61, 91. 2 Zob. Nowak-Kubiak J.: Ustawa o działalności leczniczej: komentarz, stan prawny na kwiecień 2012 r. C.H. Beck,
doi:10.29119/1641-3466.2017.100.29 fatcat:vsdkxwpgsvctjdemv2brqufj5e