A New Method of Acidity Measurement of the Acid Paper

Nobutaka YOSHIKUNI, Tetsuya ENDO, Hiroyuki MORITA, Koichi OGUMA, Shizuo FUJIWARA
1994 Joho Chishiki Gakkaishi  
doi:10.2964/jsik_kj00003381835 fatcat:hhoua6hiizcudbpuunpavv4jdm