ANALYSIS OF TOXICITY OF BOTTOM SEDIMENTS OF WATER RESERVOIR PORAJ IN TERMS OF HEAVY METALS CONTAMINATION
ANALIZA TOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA PORAJ W ASPEKCIE STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA METALAMI CIĘŻKIMI

Katarzyna Rozpondek, Rafał Rozpondek, Piotr Pachura
2017 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus  
Streszczenie. Celem pracy była ocena toksyczności osadów dennych zbiornika wodnego Poraj. Dodatkowo, podjęto próbę wyznaczenie możliwej relacji między zaobserwowaną toksycznością, a stopniem zanieczyszczenia materiału badawczego metalami ciężkimi (Zn, Cd, Pb, Ni, Cu). Próbki osadów dennych zostały pobrane w 46 punktach na podstawie regularnej siatki pomiarowej. Kolejno poddano je analizom laboratoryjnym pozwalających na określenie toksyczności oraz całkowitej zawartości metali ciężkich -średnie
more » ... i ciężkich -średnie wartości wyniosły odpowiednio: Zn 461 mg · kg -1 , Cd 1,4 mg · kg -, Pb 50 mg · kg -1 , Ni 12 mg · kg -1 , Cu 17 mg · kg -1 . Toksyczność została wyznaczona za pomocą biotestu Microtox®, który w swoim działaniu wykorzystuje morskie bakterie luminescencyjne Vibrio fischeri, zaś zawartość metali ciężkich oznaczono na spektrofotometrze plazmowym ICP-OES IRIS Termo. Wszystkie ekstrakty wodne z osadów dennych wywołały mniejszy niż 50% spadek luminescencji. Na podstawie wyników badań, przy wykorzystaniu systemu GIS, wygenerowano mapy przestrzennego rozmieszczenia badanych elementów oraz przeanalizowano ich przestrzenną relację. Uzyskane rezultaty nie wykazały pozytywnej korelacji między chemizmem próbek osadów dennych, a ich toksycznością. Słowa kluczowe: osady denne, zbiornik zaporowy, toksyczność, metale ciężkie WPROWADZENIE Dokładna ocena jakości stanu środowiska wodnego wiąże się z analizą zanieczyszczenia osadów dennych, gdyż ujawniają one istotne cechy ekosystemów wodnych. Osady denne stanowią miejsce życia wielu organizmów, uczestniczą w biogeochemicznym procesie cyrkulacji pierwiastków oraz są miejscem depozycji i chemicznych przemian wielu związków dostających się do wód. Struktura osadów powoduje, że tworzą one
doi:10.15576/asp.fc/2017.16.2.33 fatcat:gv5eyxhyqzh4rb4hvqsmuav3d4